Avisar de contenido inadecuado

Verbos irregulares de Inglés

{
}

Lista de verbos irregulares de Inglés

 

infinitivo                          pretérito                   participio pasado

abidee        (soportar)             abode                        abided

arise        ( surgir)                    arose                         arisen

awake      ( despertarse)          awoke, awaked         awoken

bear        ( llevar)                   bore                           borne

beat         ( golpear)                beaten                       beaten

become    (hacerse)                became                    become

befall      ( llegar)                 befell                       befallen

beget      (engendrar)            begot                       begotten

begin     ( empezar)               began                      begun

behold    ( advertir)             beheld                      beheld

bend        ( doblar)                bent                           bent

bereave   ( privar)                 bereaved                    bereft

beseech   ( implorar)             besought                   besought

bestride    ( cabalgar)            bestrode                   bestridden

bet           ( apostar)               bet, betted                bet, betted

bid           (ofrecer)                 bade                         bidden

bind         ( unir)                    bound                       bound

bite          ( morder)                bit                             bitten

bleed        (sangrar)                 bled                           bled

blow         (soplar)                  blew                         blown

break        ( romper)                broke                       broken

breed        ( criar)                    bred                           bred

bring        ( traer)                    brought                     brought

broadcast  ( retransmitir)        broadcast                 broadcast

build          ( construir)           built                           built

burn          ( quemar)        burnt, burned            burnt, burned

burst         ( estallar)              burst                          burst

buy           ( comprar)            bought                       bought

cast          ( tirar)                    cast                            cast

catch        ( coger)                 caught                        caught

choose     ( elegir)                 chose                        chosen

cleave       ( hender)              clove, cleft                cloven, cleft

cleave       ( adherirse)          cleaved, (clave)         cleaved

cling         ( agarrarse)          clung                          clung

clothe       ( vestir)             clothed ( clad)           clothed, (clad)

come        ( venir)                  came                          come

cost          ( costar)               cost                             cost

creep      ( arrastrarse)          crept                           crept

crow       ( cacarear)             crowed, ( crew)          crowed

cut          ( cortar)                 cut                               cut

dare        ( atreverse)            dared ( durst)          dared (durst)

deal         ( tratar)                dealt                              dealt

dig           ( cavar)                dug                                dug

dive         ( zambullirse)      dived, dove                   dived

draw        ( dibujar, tirar)     drew                             drawn

dream        ( soñar)    dreamt, dreamed       dreamt, dreamed

drink        ( beber)                drank                             drunk

drive         ( conducir)          drove                             driven

dwell    ( habitar)                dwelt, dwelled         dwelt, dwelled

eat        ( comer)                      ate                                    eaten

fall        ( caer)                         fell                                   fallen

feed      ( alimentar)                 fed                                    fed

feel       ( sentir)                       felt                                    felt

fight      ( luchar)                      fought                              fought

find       ( encontrar)                 found                                found

fit           ( sentar)                      fit, fitted                           fit, fitted

flee         ( huir)                         fled                                   fled

fling        ( lanzar)                      flung                                flung

fly            ( volar)                       flew                                  flown

forbear    ( abstenerse)         forbore                        forborne

forbid      ( prohibir)           forbad(e)                       forbidden

forget       ( olvidar)                 forgot                          forgotten

forgive     ( perdonar)            forgave                        forgiven

forsake     ( abandonar)          forsook                            forsaken

freeze       ( congelar)                  froze                                frozen

get            ( conseguir)                 got                              got, gotten

gild           ( dorar)                    gilt, gilded                   gilt, gilden

gird          ( rodear)                 girt, girded                  girt, girden

give          ( dar)                            gave                              give

go             (ir)                               went                               gone    

grind         ( moler)                       ground                           ground

grow         ( crecer)                       grew                              grown

hang          ( colgar)                 hung, hanged         hung, hanged

hear           ( oír)                             heard                             heard

heave         ( alzar)                    hove, heaved        hove, heaved

hew            ( tallar)                  hewed                        hewn, hewed

hide            ( esconder)                hid                                hidden

hit               ( golpear)                     hit                                  hit

hold            (mantener)                   held                                held

hurt             (dañar)                         hurt                                hurt

keep             (mantener)                  kept                                kept

kneel           (arrodillarse)   knelt, kneeled        knelt, kneeled

knit             ( hacer punto)    knit, knitted             knit, knitted

know         (saber, conocer)          knew                        known

lay             ( poner, extender)        laid                                   laid

lead            ( guiar)                         led                                   led

lean             (apoyarse)      leant, leaned                 leant, leanet

leap             (saltar)                 leapt, leaped          leapt, leaped.

learn            (aprender)     learnt, learned          learnt, learned

leave         (abandonar, partir)    left                                   left

lend          ( prestar)                         lent                                  lent

let              ( dejar)                           let                                    let

lie               ( yacer)                          lay                                   lain

light            ( encender)           lit, lighted                     lit, lighted

lose             (perder)                          lost                                 lost

make           ( hacer)                           made                         made

mean           ( significar)                    meant                      meant

meet             (encontrar)                    met                             met

melt               (derretirse)            melted             melted, molten

mow              (segar)               mowed                   mown, mowed

pay                ( pagar)                       paid                                paid

plead       (implorar)      ple(a)d, pleaded       ple(a)d, pleaded

put                   ( poner)                   put                                  put

quit                  (dejar)              quit, (quitted)      quit, (quitted)

read                  (leer)                      read                                 read

rend                  ( rajar)                     rent                                 rent

rid                    ( librar)                     rid , (ridded)                  rid

ride                   (montar a)               rode                           ridden

ring                   ( sonar)                   rang                                rung

rise                    (alzarse)                  rose                               risen

run                     (correr)                    ran                                  run

saw           (serrar)                   sawed                        sawn, sawed

say                     (decir)                    said                                said

see                    (ver)                        saw                                seen

seek                   (buscar)                 sought                       sought

sell                      (vender)               sold                                sold

send                    (enviar)                sent                                 sent

set                       (colocar)               set                                   set

sew                    (coser)                    sewed                 sewn, sewed

shake                 (sacudir)                 shook                          shaken

shear           (esquilar, podar)    sheared           shorn, sheared

shed                 (despojarse)          shed                              shed

shine                   ( brillar)                shone                            shone

shoe             (calzar)                shod, shoed              shod, shoed

shoot                   ( disparar)            shot                              shot

show                 ( mostrar)            showed           shown, showed

shrink     ( encoger)    shrank, shrunk        shrunk, shrunken

shut                        ( cerrar)             shut                             shut

sing                   (cantar)              sang                           sung

sink               ( hundir)            sank                           sunk, sunken

sit                          ( sentarse)           sat                              sat

slay                       ( matar)                slew                          slain

sleep                      (dormir)             slept                           slept

slide                       (deslizarse)         slid                             slid

sling                       ( colgar)              slung                          slung

slink                    ( escabullirse)        slunk                         slunk

slit                          (partir)                slit                             slit

smell               (oler)               smelt, smelle         smelt, smelled

smite                   (golpear)             smote                  smitten

sneak              ( colarse)   snuck, sneaked          snuck, sneaked

sow                 ( sembrar)            sowed                    swon, sowed

speak                ( hablar)              spoke                          spoken

speed       ( ir de prisa)      sped, speeded             sped, speede

spell           (deletrear)         spelt, spelled              spelt, spelled

spen             ( gastar)              spent                           spent

spill          (derramar)          spilt, spilled                spilt, spilled

spin            ( girar)                      spun                             spun

spit              (escupir)            spat, spit                     spat, spit

split           (dividirse)                    split                           split

spoil       (estropear)             spoilt, spoiled         spoilt, spoiled

spread          (extender)           spread                       spread

spring           (saltar)                    sprang                       sprung

stand            (estar de pie)                 stood                         stood

steal                 (robar)                          stole                         stolen

stick                   ( fijar)                          stuck                         stuck

sting                 ( picar )                          stung                        stung

stink               (apestar)                         stank                         stunk

strew      (esparcir)                      strewed           strewn, strewed

stride     ( ir a zancadas)             strode                       striden

strike      ( golpear)                struck                   struck, stricken

string      (enristrar)                   strung                      strung

strive        (esforzarse)                      strove                       striven

swear          (jurar)                              swore                       sworn

sweat     (sudar)                     sweat, sweated     sweat. sweated

sweep            (barrer)                           swept                      swept

swell     ( inflarse)                        swelled            swollen, swelled

swim             (nadar)                            swan                         swum

swing       (balancearse)                     swung                       swung

take            ( tomar)                            took                          taken

teach           (enseñar)                         taught                       taught

tear                 ( desgarrar)                     tore                           torn

tell                     ( contar)                          told                            told

think           ( pensar)                       thought                      thought

thrive    (prosperar)            thrived, throve     thrived, thriven

throw         (tirar)                              threw                         thrown

thrust          (empujar)                       thrust                         thrust

tread             (pisar)                            trod                      trodden

understand ( comprender)   understood               understood

undertake  (emprender)       undertook                 undertaken

wake       ( despertarse)        woke, waked          woken, waked

wear            (vestir)                       wore                             worn

weave             (tejer)                          wove                           woven

weep                 ( llorar)                      wept                             wept

wet        (mojar)                      wet, wetted                 wet, wetted

win          (ganar)                         won                             won

wind          (tocar- sonido)             wound                         wound

wring      (retorcer)                      wrung                 

{
}
{
}

Comentarios Verbos irregulares de Inglés

Topaz derives from highly evolved silicate magmas. The main requirements for formation tiffany sale of topaz (Al sub 2 SiO sub 4 (F,OH) sub 2 ) are sale tiffany an excess of aluminum over that tiffany for sale required for sale tiffany to form feldspars, and a high concentration of fluorine. The latter plays the more crucial role, since it must be concentrated to a considerable cheap tiffany degree to form topaz. Crystals form in cavities from late-stage, fluorine-rich tiffany cheap aqueous fluids that have separated from the rising magma at shallow depths. Formation requires some combination of: (1) evolution of discount tiffany a fluorine-rich vapor, (2) increasing acidity tiffany discount on cooling, and, less commonly, (3) tiffany shop loss of alkalis as dissolved tiffany store salts.
tuanzhang01 tuanzhang01 11/05/2010 a las 12:23

Deja tu comentario Verbos irregulares de Inglés

Identifícate en OboLog, o crea tu blog gratis si aún no estás registrado.

Avatar Tu nombre

Los comentarios de este blog están moderados. Es posible que éstos no se publiquen hasta que hayan sido aprobados por el autor del blog.