Avisar de contenido inadecuado

En valencià, clar que sí! Representació del fonema / K/: Les grafies C, Q, Qu, G i K

{
}

 

Representación del fonema /K/: Les grafies C, Q, Qu, G i K

 

El fonema velar oclusiu sord /K/ es pot representar per mitjà  de les grafies c, q, qu, g i k, segons les normes següents:

  • 1. Davant de vocal:

•a)    Es representa amb c davant de a, o, u: casa, colom, peculiar.

•b)    Es representa amb qu davant de les vocals e, i: enquesta, poquet, querella, màquina.

unicornio-imagenes-fantasia.jpg Unicornio en la  noche image by jesssss0

  • 2. Davant de diftong:

•a)    S´escriu q davant de la vocal u quan aquesta forma diftong amb la vocal que la segueix: conseqüència, obliqüitat, quadre, quotidià.

•b)    S´escriu c davant de la vocal u quan aquesta no forma diftong amb la vocal següent: cua, evacuar, innòcencia

•3.     Davant de consonant:

  • a) S´escriu c davant d´una altra c o davant de t, s i z: accés, acció, actriu, cactus, dacsa, èczema.
  • b) S´escriu g davant d´una altra g o davant de les grafies d, m i n: suggerir, amígdala, fragmentar, magnitud, sagnar.

Excepcions: S´escriuen amb c mots com anècdota, arànid, dracma, estricnina, picnic, I tècnic.

•4.     A fi de mot:

  • a) En paraules agudes en què el fonema /k/ està precedit de vocal, s´escriu c: afalac, batec, pessic, càduc.

Excepcións: S´escriuen amb g algunes paraules agudes com ara buldog, estrateg, gag, grog, mag, reg, taureg, zig-zag i les paraules amb terminació culta -gog: demagog, pedagog.

  • b) En paraules agudes en què el fonema k està precedit d´una altra consontat en les planes quan va precedit de vocal s´escriu g o c segons la grafia que presenten els derivats:

fang                        fangar

llarg                        allargar

sang            sangonós

cartilag        cartilaginós

càstig            castigar

nàufrag       naufragar

pròdig         prodigar

 

Però

arc             arcada

blanc         blancor

calc            calcar

porc           porcatera

estòmac    estomacal

farmar      farmacología

líric            lírica

pràctic      practicar

 

Excepcións: S´escriuen amb c final:

-Alguns mots plans com ara ànec (però aneguet), aràbic ( però aràbiga), càrrec ( però càrrega), càvec ( però cavegada), espàrrec ( però esparreguera), fàstic ( però fastigós), feréstec ( pero feréstega), mànec ( però mànega), préssec ( però presseguer), róssec ( però rossegar)

- La primera persona del present d´indicatiu de molts verbs: bec

 ( però vega, beguí, veguera), dec ( però dega, deguí, deguera), dic ( però diga, diguera), trac ( però traga, traguera).

•5.     La grafia K només s´utilitza per a representar certs noms poropis: kafkià, Kàiser, kantisme, kurd.

 

{
}

Deja tu comentario En valencià, clar que sí! Representació del fonema / K/: Les grafies C, Q, Qu, G i K

Identifícate en OboLog, o crea tu blog gratis si aún no estás registrado.

Avatar Tu nombre

Los comentarios de este blog están moderados. Es posible que éstos no se publiquen hasta que hayan sido aprobados por el autor del blog.