Avisar de contenido inadecuado

Gramatica Valencian En Valencia en El paisaje de las letras: Asesoría literaria y fot

19/06/2009

Gramàtica valenciana. En valencià, clar que sí! Els diftongs

 

Els diftongs

 

Un diftong és un grup fònic que combina dins de la mateixa síl.laba una vocal qualsevol, que funciona com  a nucli sil.làbic, i una i o una u, que funcionen com a semivocal o semiconsonant. La i i la u són semivocals quan es troben darrere de la vocal nuclear: boi-ra, cau-re. La u és semiconsonant quan es trova davant de la vocal nuclear: quo-ta , llen-gua.

Classíficació...