Avisar de contenido inadecuado

En Valencia en El paisaje de las letras: Asesoría literaria y fot

21/07/2009

En valencià, clar que sí Orientacions per a l´elaboració del comentari de text. 2on Batxiller

 

Orientacions per a l´elaboració del comentari de text.  2on Batxiller

 

•1.       Consideracions prèvies

 

A l´hora de reflexionar sobre l´elaboració d´un comentari de text, la primera pregunta que se´ns imposa és què és comentar un text?, o, dit d´una altra manera, quin és l´objectiu que hem de perseguir? Des d´una perspectiva estrictament funcional, després en veurem d´altres,...

20/07/2009

En valencià, clar que sí! Les grafies B i P, T i D en posició final

 

En posición final de síl.laba i de mot s´han d´utilitzar les grafies b i p d´acord amb les normes següents:

a) A prinicipi de paraula s´escriuen amb b les síl.labes ab-, abs-, ob-, obs-, sub-, subs: absent, abdomen, abscissa, abstenir-se, obcecació, obscur, obtús, obstacle, subclasse, substantiu, submergir, subjecte, subjuntiu.

Excepcions:  apte, aptitud, optar, opció, òptica,...

20/07/2009

En valencià, clar que sí! Les grafies B i V

 

Les grafies B i V

Cal tenir en compte les normes següents:

S´escriu b:

•a)      Davant de l i r: bleda, bloc semblar, poble, bressol, bromera, marbre, pobresa, blava

b) Darrere m: ambició, ambient, ombra, embotit, embolicar, símbol, estimbar, tomba.

 

Excepción: Alguns mots formats amb prefixos  acabats en m: circumval.lació, tramvia, triumvir.

c) En aquells mots en què...

20/07/2009

En valenciá, clar que sí! El dígraf TZ

 

El dígraf TZ

 

El dígraf tz representa habitualment el grup fonemàtic alveolar africta sonor /dz/. Els mots usuals en què apareix aquest digraf són:

•a)      Alguns numerals: dotze, tretze, setze

•b)      Mots com  atzar, atzavara, atzur, esbotzar, butza, botzina, horitzó, magatzem, metzina, sutze.

•c)       Els verbs formats amb el sufix -itzar ( i els derivats -itzador, ització,...

11/07/2009

En valencià, clar que sí! Representació del fonema /Z/ Les grafies s i z

 

Representació del fonema /Z/: Les grafies s i z

El fonema alveolar fricatiu sonor/z/ es representa per mitjà de les grafies z o s, segons les normes següentS:

•a)      S´escriu z a principi de mot i entre consonant i vocal : zebra, zinc, zona, zulu, alzinar, aranzelari, donzell, esmorzar.

Excepcións. S´escriuen amb s els derivats i compostos de fons, dins i trans:  enfonsar, endinsar,...

11/07/2009

En valencià, clar que sí! Representació del fonema / K/: Les grafies C, Q, Qu, G i K

 

Representación del fonema /K/: Les grafies C, Q, Qu, G i K

 

El fonema velar oclusiu sord /K/ es pot representar per mitjà  de les grafies c, q, qu, g i k, segons les normes següents:

1. Davant de vocal:

•a)    Es representa amb c davant de a, o, u: casa, colom, peculiar.

•b)    Es representa amb qu davant de les vocals e, i: enquesta, poquet, querella, màquina.

2. Davant...

9/07/2009

En valencià, clar que sí! Representació dels grups fonemàtics /KS/ i /GZ/ : La grafia X

Representació dels grups fonemàtics /kS/ i /GS/

 

El grup fonemàtic /Ks/ es representa amb la grafia x en les següents posicions:

 a) Entre vocals: fixar, màxim, axioma, taxa

 b) Entre vocal i consonant sorda: excedent, explosió, extens

c) A fi de mot darrere de vocal: annex, fix, index, crucifix

d) A fi de mot darrere de consonant en certs paraules: esfinx, larinx i linx.

 

El grup...

9/07/2009

En valencià, clar que sí! Representació del fonema palatal fricatiu sord. Grafia X

 

Representació del fonema palatal fricatiu sord  Grafia X

Es representa amb la grafia X

•a)      A principi de mot en alguns topònims i antropònims com Xàtiva, Xerasa, Xùquer, Xavier.

b) Darrere de i o u: aixeta, això, bruixot, calaix, rauxa.

Per a recordar:

aixafar, aixella, aixova, albuixerch, almàixera, ambaixador, baix, beixamel, bixest, boix, bruixa, caixa, caiximir,...

9/07/2009

En valencià, clar que sí! Representació del fonema palatal africat sord: grafies x, tx i ig

 

Representación del fonema palatal afrcat sord

Es pot representar amb les grafies x, tx i ig

A començament de paraule s´escriu x: xinés, xinxeta, xiquet, xaloc, xifra

Excepcions:

a)En posición inicial també pot ser representat amb tx:

-En certs topònims i gentilicis com: Txad, txadià, txec, Txèquia

-En alguns cognoms estrangers transcrits com ara: Txaikovski, Txèkhov

-En uns pocs...

18/06/2009

Gramàtica valenciana: En valencià, clar que sí! Vocalisme

 

Per a recordar

Paraules amb a

afaitar ,ambaixada , arravatar, assasí, avaluar, avantatge, avaria, barnús, comanador , davall, davanter , desfilada, destrossa , encomanar, escaparata, estrella, extraversió,florera, hematia, latrina, maragda, melanconia, maragda, marenga, pesta,  picaporta, posa, potinga, racó, ramat, rancor, rancúnia, raspall, sanefa, sarró, tríada.

 

Paraules amb...