Avisar de contenido inadecuado

Clar Que Si El Digraf Tz en El paisaje de las letras: Asesoría literaria y fot

20/07/2009

En valenciá, clar que sí! El dígraf TZ

 

El dígraf TZ

 

El dígraf tz representa habitualment el grup fonemàtic alveolar africta sonor /dz/. Els mots usuals en què apareix aquest digraf són:

•a)      Alguns numerals: dotze, tretze, setze

•b)      Mots com  atzar, atzavara, atzur, esbotzar, butza, botzina, horitzó, magatzem, metzina, sutze.

•c)       Els verbs formats amb el sufix -itzar ( i els derivats -itzador, ització,...