Avisar de contenido inadecuado

Clar Que Si, En Valencia en El paisaje de las letras: Asesoría literaria y fot

11/07/2009

En valencià, clar que sí! Representació del fonema /Z/ Les grafies s i z

 

Representació del fonema /Z/: Les grafies s i z

El fonema alveolar fricatiu sonor/z/ es representa per mitjà de les grafies z o s, segons les normes següentS:

•a)      S´escriu z a principi de mot i entre consonant i vocal : zebra, zinc, zona, zulu, alzinar, aranzelari, donzell, esmorzar.

Excepcións. S´escriuen amb s els derivats i compostos de fons, dins i trans:  enfonsar, endinsar,...

11/07/2009

En valencià, clar que sí! Representació del fonema / K/: Les grafies C, Q, Qu, G i K

 

Representación del fonema /K/: Les grafies C, Q, Qu, G i K

 

El fonema velar oclusiu sord /K/ es pot representar per mitjà  de les grafies c, q, qu, g i k, segons les normes següents:

1. Davant de vocal:

•a)    Es representa amb c davant de a, o, u: casa, colom, peculiar.

•b)    Es representa amb qu davant de les vocals e, i: enquesta, poquet, querella, màquina.

2. Davant...

9/07/2009

En valencià, clar que sí! Representació dels grups fonemàtics /KS/ i /GZ/ : La grafia X

Representació dels grups fonemàtics /kS/ i /GS/

 

El grup fonemàtic /Ks/ es representa amb la grafia x en les següents posicions:

 a) Entre vocals: fixar, màxim, axioma, taxa

 b) Entre vocal i consonant sorda: excedent, explosió, extens

c) A fi de mot darrere de vocal: annex, fix, index, crucifix

d) A fi de mot darrere de consonant en certs paraules: esfinx, larinx i linx.

 

El grup...

9/07/2009

En valencià, clar que sí! Representació del fonema palatal fricatiu sord. Grafia X

 

Representació del fonema palatal fricatiu sord  Grafia X

Es representa amb la grafia X

•a)      A principi de mot en alguns topònims i antropònims com Xàtiva, Xerasa, Xùquer, Xavier.

b) Darrere de i o u: aixeta, això, bruixot, calaix, rauxa.

Per a recordar:

aixafar, aixella, aixova, albuixerch, almàixera, ambaixador, baix, beixamel, bixest, boix, bruixa, caixa, caiximir,...

9/07/2009

En valencià, clar que sí! Representació del fonema palatal africat sord: grafies x, tx i ig

 

Representación del fonema palatal afrcat sord

Es pot representar amb les grafies x, tx i ig

A començament de paraule s´escriu x: xinés, xinxeta, xiquet, xaloc, xifra

Excepcions:

a)En posición inicial també pot ser representat amb tx:

-En certs topònims i gentilicis com: Txad, txadià, txec, Txèquia

-En alguns cognoms estrangers transcrits com ara: Txaikovski, Txèkhov

-En uns pocs...

18/06/2009

Gramàtica valenciana: En valencià, clar que sí! Vocalisme

 

Per a recordar

Paraules amb a

afaitar ,ambaixada , arravatar, assasí, avaluar, avantatge, avaria, barnús, comanador , davall, davanter , desfilada, destrossa , encomanar, escaparata, estrella, extraversió,florera, hematia, latrina, maragda, melanconia, maragda, marenga, pesta,  picaporta, posa, potinga, racó, ramat, rancor, rancúnia, raspall, sanefa, sarró, tríada.

 

Paraules amb...