Avisar de contenido inadecuado

Estil sementat i estil cohesionat 2on Batxiller. En valencià, clar que sí!

{
}

 

Estil sementat i estil cohesionat  2on Batxiller.   En valencià, clar que sí!

 

Tots els textos tenen la propietat de la cohesió, segons la qual els seus elemnts estan ben ensamblats. Independientment d´això, els textos poden respondre a dos estils de redacció: l´estil segmentat i l´estil cohesionat. L´elecció entre un estil i un altre depèn del gènere que s´està emprant i sobretot del tipus de receptor a qui va dirigt. Tambe hi ha alguns textos que poden presentar, parcialment, tots dos estils.

L´estil segmentat fa que el text siga més fragmentari. Es caracteritza  per l´abundància de frases curtes i punts, per periodes o paràgrafs breus, per la sintaxi senzilla, no massa información acumulada i molts pronoms. El text, en conjunt, busca ser explicatiu i entenedor, i pot resultar més llarg que en l´altre estil ( no sempre) ja que la informació no es condensa en poques oracions.

L´estil cohesionat fa que el text siga més dens informativament, proporcionant en menys oracions molt de contingut. Les frases són llargues i la sintaxi complexa amb moltes oracions compostes. Notem, respecte a l´estil anterior, més subordinació, més complements, construccions de participi o de gerundi i, especialmente, l´ús de la nominalització.

La nominalització és el procediment de transformar en substantius altres categories, sobretot verbs i adjectius. Això li dona a les frases més concentració significativa, ja que amb un substantiu reunim la idea de procés  o d´acció.

Per exemple, a  partir d´idees fraccionades com ara // el comerç era inestable // hi existía sovint periodes de crisi general // més tard la gent comerciava més i va progresar l´economia // el comerç arribà a desenvolupar- se en gran mesura // podem formar un text més dens ( estil cohesionat) a través de nominalitzacions: Malgrat la situación de crisis general, la inestabilitat del comerç, dóna pas a un progres considerable.

A través dels sufixos nominals: -ada, -ció, -ència, -ment, -atge, -itat, etc. Podem formar substantius a partir de verbs i adjectius, i concentrar més el contingut.

{
}
{
}

Deja tu comentario Estil sementat i estil cohesionat 2on Batxiller. En valencià, clar que sí!

Identifícate en OboLog, o crea tu blog gratis si aún no estás registrado.

Avatar Tu nombre

Los comentarios de este blog están moderados. Es posible que éstos no se publiquen hasta que hayan sido aprobados por el autor del blog.